Lược Sử

Nơi lưu giữ vĩnh viễn lược sử cho những người có Tentuoi.com

Ban Lược Sử của QuocKhi.com


Sau khi bạn đăng ký tạo website lưu trữ vĩnh viễn YourName.tentuoi.com tại Tentuoi.com thì bạn sẽ mặc định có thêm một website lược sử cũng lưu trữ vĩnh viễn với tên miền YourName.Luocsu.com. Bạn có thể đăng ký trỏ thêm tên miền YourName.biography.vn lên website lược sử này để dùng đồng thời tại Biography.vn.

Hãy báo tử những người có Tentuoi.com đã DangXuat.com khỏi cơ thể nhân vật trong server Địa-Bình để TuBiet.com tạo nơi an táng online tại Name.tubiet.com, và tạo tên tuổi mới cho họ tiếp tục 'sống' bằng linh-thể trên linh-giới. Một người có Name.tentuoi.com thì tên tuổi mới khi sống bằng Linhthe.com sẽ là Name.linhthe.com hoặc Name.spirit.vn.

Tất cả những website trên đều lưu trữ vĩnh viễn mà không cần gia hạn tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. 

*****

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ team luocsu.com@quockhi.com