Biography.vn

Đăng ký trỏ thêm tên miền YourName.biography.vn lên website YourName.luocsu.com

Link: Biography.vn / DangKy.biography.vn

Nếu bạn muốn website YourName.luocsu.com có thêm một tên miền YourName.biography.vn để dùng đồng thời thì hãy bấm vào nút bên dưới để đăng ký. 

Sau khi khởi tạo thành công, website YourName.luocsu.com sẽ có thêm một menu ĐỔI TÊN MIỀN để có thể chuyển đổi giữa hai tên miền YourName.luocsu.comYourName.biography.vn